Regulamin

Regulamin Giełda na Michała

 

1. Organizatorzy Giełdy Antyków i Staroci przy ul. Św. Michała 60, 61-005, w Poznaniu udostępniają wyznaczoną powierzchnię placu handlowego lub hali targowej osobą fizycznym oraz jednostką gospodarczym według obowiązującego cennika.

 

2. Giełda Antyków i Staroci odbywa się w każdą sobotę i niedzielę w godzinach 8:00-14:00, za wyjątkiem dni w których organizowane są dodatkowe wydarzenia lub dni przypadających na święta narodowe.  W te dni godziny pracy mogą się zmienić.

 

3. Organizatorzy Giełdy wskazują miejsce dla Sprzedającego/Wystawcy oraz pobierają od niego opłatę przed rozpoczęciem handlowania.

 

4. Rezerwacja miejsca na placu oraz hali jest możliwe po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, mailowym lub osobistym. Rezerwacja stanowiska obowiązuję do godziny 8:00 w dniu Giełdy, chyba, że Wystawca poinformuje o innej godzinie przyjazdu.

 

5. Po uiszczeniu opłaty każdy Wystawca otrzymuje paragon/fakturę co jest podstawą do zajęcia wyznaczonego stanowiska na okres trwania Giełdy.

 

6. Za zajęcie stanowiska bez zezwolenia Organizatorów pobiera się opłatę w wysokości 100,00 zł.

 

7. Nie pobiera się opłat za wstęp od osób Kupujących.

 

8. Ochrona stanowisk nie leży w kompetencji Organizatorów. Tym samym nie ponosi on odpowiedzialności za towary i urządzenia stoisk oraz nie chroni ich przed zniszczeniem czy utratą.

 

9. Wystawcy ubezpieczają się we własnym zakresie i na własny koszt.

 

10. Organizatorzy nie są stroną transakcji pomiędzy Wystawcami, a Kupującymi.

 

11. Wystawcy zobowiązani są do zachowania porządku na stoiskach podczas giełdy i uprzątnięcia terenu po jej zakończeniu. Wszelkie szkody powstałe z winy Wystawcy zostaną przez niego naprawione lub pokryje on koszty tej naprawy.

 

12. Obowiązuje zakaz handlowania artykułami, których sprzedaż jest powszechnie zabroniona, koncesjonowana lub karalna m.in:


a) bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi oraz płynami i gazami łatwopalnymi.
b) czasopismami i książkami pornograficznymi oraz artykułami sprzedawanymi w sex shopach
c) innych artykułów, których sprzedaż jest zabroniona na podstawie odrębnych przepisów.
d) alkoholu, papierosów, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych
e) lekami

 

13. Zabrania się handlu zwierzętami.

 

14. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zakazu handlu niektórymi artykułami niewymienionymi w punkcie 11 oraz 13 Regulaminu.

 

15. Zabrania się:


a) niszczenia sprzętu, wyposażenia oraz przedmiotów stanowiących własność Organizatorów,
b) spożywania alkoholu na terenie giełdy oraz przebywania w stanie nietrzeźwości,
c) organizowania gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze losowania lub przetargu.

 

16. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za źródło pochodzenia towarów na sprzedaż, ich jakość, przepisy gwarancyjne oraz obowiązek podatkowy wynikający z umowy kupna-sprzedaży.

 

17. Sprzedający/Wystawcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do posiadania kas fiskalnych.

 

18. Stoiska i punkty handlowe powinny być indywidualnie wyposażone przez ich właścicieli w podręczny sprzęt gaśniczy oraz apteczkę.

 

19. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieudostępnienia powierzchni handlowej lub przerwania sprzedaży bez zwrotu pobranych opłat w przypadkach, których Wystawca nie stosuje się do niniejszego regulaminu, zakłóca porządek, znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

 

20. Wystawcy i Kupujący zobowiązani są do przestrzegania i wykonywania poleceń porządkowych wydawanych przez Organizatorów lub osób przez nich upoważnionych.

 

21. Na placu handlowym oraz parkingu obowiązują przepisy o ruchu drogowym.

 

22. Udział w giełdzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu.

 

23. Organizatorzy posiadają prawo do zmian i ostatecznej interpretacji postanowień regulaminu.

Skontaktuj się
z nami

Obserwuj nas
lub udostępnij znajomym!